۵ حرکت ورزشی عالی برای تقویت عضلات پشت بازو ,,اموزش پشت بازو کیک بک,پشت بازو پرسی دست جمع,پشت بازو پرسی فرانسوی,پشت بازو پرسی هالتر,پشت بازو پرسی ماشین اسمیت,پشت بازو پرسی با دمبل,پشت بازو پرسی با کابل,پشت بازو پرسی ...